Thông báo 31/TB-TCKH: V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ đối với 11 ô đất thuộc khu Trung tâm Văn hóa TT phường Hội Hợp...

21/01/2022

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào