Dân số, tài nguyên

01/10/2019

* Dân số Vĩnh Yên.

 Thành phố Vĩnh Yên cũng là trung tâm kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật, văn hoá xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
Với diện tích tự nhiên 50,8 km2
Số dân 108.327 người
Trong đó:
- Ngô Quyền: 6.003 người
- Liên Bảo:     18.676 người
- Tích Sơn:     8.402 người
- Đồng Tâm:   17.657 người
- Hội Hợp:       12.972 người
- Khai Quang: 18.643 người
- Đống Đa:      8.275 người
- Xã Định Trung: 9.054 người

-  Xã Thanh Trù: 8.645 người

Các tin đã đưa ngày: