Những phong trào thời kỳ cách mạng dân chủ Đông Dương 1936 – 1939 17/08/2017

Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929 – 1933 làm cho mâu thuẫn giữa các nước tư bản ngày càng sâu sắc. Bọn tư bản lũng đoạn ở một số nước đế quốc thiết lập chế độ độc tài phát xít, nhằm thẳng tay đàn áp phong trào cách mạng trong nước

Những cơ sở cách mạng đầu tiên của thị xã 17/08/2017

Giữa lúc phong trào cách mạng ở khắp nơi trong cả nước phát triển mạnh mẽ để tìm ra con đường cứu nước đúng đắn thì ở Vĩnh Yên nhiều thanh niên học sinh, thanh niên nghèo thành thị được thôi thúc bởi lòng yêu quê hương, đất nước

Truyền thống yêu nước của nhân dân Vĩnh Yên trước khi có Đảng lãnh đạo 16/08/2017

Ngay từ buổi đầu dựng nước của các vua Hùng, người dân Vĩnh Yên đã tích cực tham gia chiến đấu bảo vệ bờ cõi của quốc gia Văn Lang. Dấu tích còn để lại cho đến ngày nay theo truyền thuyết là thần tích ở đền Đậu (xã Định Trung)

Vĩnh Yên thành phố anh hùng - vững bước vào tương lai (1997-2010) 18/05/2012

Ngày 01/12/2006, Chính Phủ ra Nghị định số 146/2006/NĐ - CP về việc thành lập thành phố Vĩnh Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của Thị xã. Thành phố có 5.080,21 ha diện tích tự nhiên và 122.568 nhân khẩu, có 9 đơn vị hành chính gồm các phường: Ngô Quyền, Liên Bảo, Tích Sơn, Đồng Tâm, Hội Hợp, Khai Quang, Đống Đa và các xã Định Trung, Thanh Trù....

Con người và truyền thống Vĩnh Yên. 18/05/2012

Vĩnh Yên là nơi có truyền thống văn hoá rất sớm, có nhiều danh thắng nổi tiếng. Truyền thống văn hoá được ghi lại trong các hương ước cổ, kiến trúc đình, chùa, miếu, trong các lễ hội và sinh hoạt văn hoá, Vĩnh Yên có tới gần trăm ngôi đình, đền, chùa, miếu...

Quá trình hình thành và phát triển về địa lý, hành chính của Vĩnh Yên. 14/05/2012

Vĩnh Yên là một vùng đất được hình thành sớm trong lịch sử, từ ngàn xưa đã có con người sinh sống...

Các tin đã đưa ngày: