Kinh tế

08/05/2012

 

Là trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội và kinh tế của tỉnh, gần sân bay quốc tế Nội Bài, Vĩnh Yên có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm gần đây, kinh tế Vĩnh Yên đã có bước phát triển vượt bậc. Năm 2000, giá trị sản xuất trên địa bàn thành phố đạt 562, năm 2005 đạt 2681 tỷ đồng, và đến năm 2011, giá trị sản xuất đạt 9.223,8 tỷ đồng, trong đó:

+ Công nghiệp- XD ước đạt 6.757,6 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ;

+ Dịch vụ ước đạt 2.362 tỷ đồng, tăng 26,9% so với cùng kỳ;

+ Nông- lâm nghiệp- thủy sản ước đạt 104,2 tỷ đồng, tăng 5,6% so cùng kỳ.

- Tổng giá trị gia tăng (giá CĐ) ước đạt 3.093,7 tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ.

- Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tăng tỷ trọng ngành dịch vụ. Cụ thể:

                                                                Năm 2005          Năm 2010       Năm 2011

+ Dịch vụ                                                 42,8%                   46,26%          48,16%

+ Công nghiệp- XD                                    52,8%                  51,35%          49,74%

+ Nông- lâm nghiệp, thủy sản                     4,4%                    2,39%         2,10%

- GTGT bình quân đầu người ước đạt 66,08 triệu đồng tương đương 3.478 USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ.

Kết quả về kinh tế ước đạt được (tính đến 31/12/2011) theo từng ngành và lĩnh vực chủ yếu sau:

1. Công nghiệp- XD: Giá trị sản xuất (giá CĐ) ước đạt 6.757,6 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ.

- GTSX công nghiệp ước đạt 6.089 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ, trong đó:

+ CN quốc doanh ước đạt 8,2 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ;

+ CN ngoài quốc doanh ước đạt 2.596,6 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ.

+ CN có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 3.484,8 tỷ đồng, tăng 23,3% so với cùng kỳ.

- GTSX xây dựng ước đạt 668,6 tỷ đồng, tăng 55,5% so với cùng kỳ.

Giá trị gia tăng (giá CĐ) toàn ngành công nghiệp - XD ước đạt 1.554 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. 

2. Dịch vụ:

GTSX (giá CĐ) ngành dịch vụ ước đạt 2.362 tỷ đồng. Giá trị gia tăng (giá CĐ) ngành dịch vụ ước đạt 1.478,5 tỷ đồng, tăng 27,2% so với cùng kỳ.

3. Nông - lâm nghiệp, thuỷ sản:

GTSX (giá CĐ) ước đạt 104,2 tỷ đồng. Giá trị gia tăng (giá CĐ) toàn ngành ước đạt 60,47 tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ.

4. Thu, chi ngân sách nhà nước:

Tổng thu ngân sách thành phố năm 2011 ước đạt: 1.106,908 tỷ đồng, bằng 130% DT tỉnh giao, 108% DT thành phố giao và tăng 34% so với cùng kỳ. Trong đó Thu nội địa ƯTH 693,835 tỷ đồng bằng 119% DT tỉnh giao; 92% DT thành phố giao và tăng 8% so cùng kỳ.

 

Các tin đã đưa ngày: