Kết quả phát triển kinh tế thành phố 9 tháng đầu năm 2014

23/10/2014

 

 

I. Về phát triển kinh tế:

  Tổng giá trị sản xuất ước đạt 10.454 tỷ đồng, bằng 76,5% kế hoạch và tăng 21,9% với cùng kỳ. Trong đó:

- Dịch vụ: Ứớc đạt 3.340 tỷ đồng, bằng 74,7% kế hoạchtăng 30,5% so với cùng kỳ.

- Công nghiệp - XD : Ứớc đạt 7.020 tỷ đồng, bằng 77,3% kế hoạch và tăng 18,4% so với cùng kỳ.

- Nông - lâm nghiệp - thuỷ sản: Ứớc đạt 94 tỷ đồng, bằng 80% kế hoạch và tăng 4,5% so với cùng kỳ.

1. Dịch vụ

Triển khai các giải pháp chương trình, kế hoạch phát triển thương mại - dịch vụ đã đem lại kết quả khả quan, 9 tháng đầu năm, ngành dịch vụ của thành phố tiếp tục tăng trưởng cao so cùng kỳ (30,5%).

Công tác xây dựng chợ được thành phố và các xã, phường quan tâm. Đến nay Khai Quang đã xây dựng xong chợ tạm; chợ Định Trung và chợ Thanh Trù đang được đầu tư xây dựng theo chương trình NTM nhưng còn vướng bồi thường GPMB. Việc xây dựng Chợ Vĩnh Yên được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chỉ đạo quyết liệt, tuy nhiên tiến độ triển khai còn chậm do một bộ phận hộ kinh doanh tại chợ chưa đồng thuận, thủ tục phê duyệt quy hoạch còn chậm.

2. Công nghiệp - xây dựng

Kết quả 9 tháng đầu năm:

- Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 5.989 tỷ đồng, bằng 76,2% so với kế hoạch và tăng 16,4% so với cùng kỳ.

- Giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 1.030 tỷ đồng, bằng 84,6% kế hoạch và tăng 31,3% so với cùng kỳ.

Ngành công nghiệp - XD, được tỉnh và thành phố tích cực thực hiện các chính sách hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tổ chức gặp mặt lắng nghe doanh nghiệp, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc giao dịch với nhà nước và tổ chức các hoạt động SXKD. 

3. Nông nghiệp

Thành phố chỉ đạo tăng cường áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp; tiếp tục thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển cây rau an toàn nhằm phục vụ nhu cầu của cư dân đô thị. Chỉ đạo giám sát chặt chẽ tình hình sinh trưởng của cây trồng, chú trọng phòng trừ dịch sâu bệnh cho cây trồng,   đảm bảo không để dịch bệnh lớn trên gia súc, gia cầm xảy ra. Chủ động thực hiện công tác PCLB & TKCN. Kết quả: 9 tháng đầu năm, diện tích trồng lúa toàn thành phố đạt 2150ha, năng suất lúa đạt 56tạ/ha; diện tích trồng rau đạt 320ha, năng suất rau đạt 217 tạ/ha, năng suất ngô đạt 47tạ/ha, …

Phun khử trùng tiêu độc phòng chống dịch bệnh đợt 1 tại 9 xã, phường được 4.180 hộ/87 thôn , 04 chợ và 09 tụ điểm đạt 100% kế hoạch.

Thực hiện tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm, tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng, tụ huyết trùng, dịch tả, tai xanh, rabigen cho đàn gia súc theo đúng kế hoạch.

Tích cực chỉ đạo 2 xã Định Trung, Thanh Trù đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí NTM trong năm 2014. Hiện nay xã Định Trung đạt được 17/19 tiêu chí, xã Thanh Trù đạt được 13/19 tiêu chí.  

4. Thu, chi ngân sách: 

Tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2014 ước thực hiện (ƯTH) 1.566 tỷ đồng, bằng 128% dự toán (DT) tỉnh giao và bằng 87% dự toán thành phố giao (Trong đó: ngân sách thành phố hưởng 693 tỷ đồng; ngân sách xã, phường hưởng 123 tỷ đồng).

  Thu tiền sử dụng đất đạt 219,198 tỷ đồng. Trong đó: thành phố hưởng 96,093 tỷ đồng (bằng 70% KH), xã phường hưởng 75 tỷ đồng (bằng 49%).

Tổng chi ngân sách thành phố 9 tháng ư­ớc thực hiện 452 tỷ đồng, bằng 89% dự toán (DT) tỉnh giao và bằng 58% dự toán thành phố giao (trong đó: chi ngân sách cấp TP ƯTH 360 tỷ đồng; chi ngân sách xã, phường ƯTH 92 tỷ đồng).

Trong 9 tháng đầu năm, thu ngân sách thành phố đạt kết quả tốt, đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và các hoạt động điều hành quản lý nhà nước của thành phố.

T/h: Minh Đức

 

Các tin đã đưa ngày: