Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Vĩnh Yên: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2021

28/10/2021

 

Sáng ngày 28/10/2021, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Vĩnh Yên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP&AN) cho cán bộ thuộc đối tượng 4 của thành phố. Dự và chỉ đạo có đồng chí Đào Văn Quyết, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Thượng tá Nguyễn Văn Tâm, Ủy viên BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng giáo dục QP&AN thành phố.

 

Đ.c Đào Văn Quyết, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố khai mạc lớp bồi dưỡng

 

Trong thời gian bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu và thảo luận, học tập 07 chuyên đề cơ bản về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế gắn với tăng cường, củng cố QP&AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gắn với QP&AN trong tình hình mới. Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo đảm an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, và phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc. Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng an ninh, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, lực lượng dự bị động viên..

 

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

 

Qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, từ đó vận dụng hiệu quả kiến thức đã học vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở cơ quan, đơn vị theo phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao, tích cực tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc, giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào