HĐND Thành phố Vĩnh Yên khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ tư

14/10/2021

Chiều ngày 14/10/2021, HĐND Thành phố Vĩnh Yên khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ tư. Đây là kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Chủ trì kỳ họp có các đồng chí: Trần Ngọc Hải, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố.

 

Đ.c Trần Ngọc Hải, Ủy viên BTV thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại kỳ họp

 

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố nghe và cho ý kiến vào Tờ trình của UBND Thành phố và Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế HĐND thành phố về việc  điều chỉnh, bổ sung phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Vĩnh Yên. Theo đó thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai của UBND tỉnh, UBND thành phố Vĩnh Yên đã tích cực, chủ động chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 26/7/2021 của HĐND thành phố. Phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Vĩnh Yên gồm 399 công trình, dự án; cơ cấu, diện tích của các loại đất của thành phố đến năm 2030 gồm đất nông nghiệp: 532,87ha; đất phi nông nghiệp: 4.500,52ha; đất chưa sử dụng: 5,81ha.

 

Đ.c Đào Văn Quyết, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày các tờ trình tại kỳ họp

 

Tuy nhiên, căn cứ kết quả thẩm định của Sở Tài nguyên & Môi trường, ý kiến của các sở, ban, ngành liên quan có một số dự án trọng điểm, quan trọng của tỉnh, của các sở, ban, ngành, các nhà đầu tư đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận đầu tư nhưng chưa có trong danh mục các dự án đã được HĐND thành phố thông qua. Vì vậy tại kỳ họp, UBND thành phố Vĩnh Yên đề nghị HĐND thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung mới 22 công trình, dự án với diện tích tăng thêm 159,17ha. Điều chỉnh quy mô, diện tích, vị trí 12 dự án, diện tích giảm 9,34ha; dự án loại bỏ: 3 dự án, diện tích giảm 1,01ha.

Như vậy sau điều chỉnh, bổ sung phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Vĩnh Yên là 418 công trình, dự án với cơ cấu diện tích của các loại đất của thành phố đến năm 2030 bao gồm đất nông nghiệp: 404,56ha; đất phi nông nghiệp: 4.629,96ha; đất chưa sử dụng: 4,67ha.

 

Toàn cảnh kỳ họp

 

Sau khi thảo luận và nhất trí cao, đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Vĩnh Yên. Đây là cơ sở để UBND thành phố tiếp tục quản lý và khai thác sử dụng đất trên địa bàn hiệu quả, đúng mục đích, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn ngày càng phát triển.

                                                                            Thu Hằng - Bích Thảo

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào