Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trên địa bàn tỉnh

15/10/2021

Kèm theo Quyết định 2876, đính chính Quyết định 2875. (Click QĐ 2876)

Kèm theo Quyết định 287, (Click QĐ 2872)

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào