Thành phố Vĩnh Yên: Tham gia hội nghị trực tuyến Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

24/11/2021

Ngày 24/11/2021, tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội), Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Toàn cảnh tại điểm cầu thành phố Vĩnh Yên

 

Tham dự Hội nghị có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp; đại diện lãnh đạo các Hội chuyên ngành văn học nghệ thuật Trung ương, các nhà khoa học, nhà văn hóa, tri thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu trong cả nước. Với thời gian một ngày, Hội nghị được kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành trong cả nước.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu thành phố

 

Dự hội nghị trưc tuyến tại điểm cầu thành phố Vĩnh Yên có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên; Nguyễn Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của thành phố.

 

Tại điểm cầu Trung ương

 

Xác định văn hóa có vai trò hết sức quan trọng, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần xã hội, là mục tiêu, động lực của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới và hội nhập, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (2021) đã xác định: Tập trung khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, ý chí tự cường, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội và khát vọng phát triển đất nước của toàn dân tộc. Xây dựng các cơ chế, chính sách phát huy tinh thần cống hiến vì đất nước của mọi người dân Việt Nam. Phát huy tối đa nhân tố con người; con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, văn minh, lành mạnh; vừa phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII, Ban Bí thư chỉ đạo Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là hội nghị rất quan trọng nhằm tổng kết những thành tựu đã đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trên lĩnh vực xây dựng, phát triển văn hóa, con người trong thời gian qua, nhất là qua 35 năm đổi mới và đề ra những định hướng, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

 

Phát biểu tại điểm cầu thành phố: Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh

 

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Hoài Nam nhấn mạnh: Để những chỉ đạo, định hướng lớn về công tác văn hóa, văn nghệ theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng một cách hiệu quả, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu: Ngay sau hội nghị, đề nghị cấp ủy cơ sở, trực tiếp là đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy chỉ đạo nghiêm túc việc tổ chức triển khai học tập quán triệt nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ đến toàn thể cán bộ, đảng viên tại đơn vị. Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, căn cứ chức năng nhiệm vụ tham mưu cho Thành ủy các nội dung chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước; các quan điểm chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ. Trong đó, đặc biệt quan tâm công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền các nội dung đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc tổ chức thực hiện các nội dung quan điểm chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố được phân công phụ trách các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành ủy, trực tiếp đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập, quán triệt kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước; các quan điểm chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ đảm bảo thời gian theo quy định.

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào