UBND thành phố Vĩnh Yên xây dựng Kế hoạch triển khai công tác tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

14/01/2022

 

UBND thành phố Vĩnh Yên vừa xây dựng Kế hoạch triển khai công tác tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, đối tượng tự kiểm tra bao gồm: Văn bản Quy phạm Pháp luật (QPPL) do UBND thành phố, HĐND, UBND các xã, phường ban hành đến năm 2022 mà chưa được tự kiểm tra; toàn bộ các văn bản QPPL do UBND thành phố, HĐND, UBND các xã, phường ban hành trong năm 2022; Văn bản chứa QPPL do UBND thành phố; HĐND, UBND xã, phường ban hành không đúng hình thức, thẩm quyền theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 103 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ. Đối tượng kiểm tra: Toàn bộ văn bản QPPL đang còn hiệu lực đến năm 2022 do HĐND, UBND xã, phường ban hành; Văn bản chứa QPPL do cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc UBND thành phố và HĐND, UBND xã, phường ban hành nhưng không đúng hình thức, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo các đối tượng, UBND thành phố đã triển khai nội dung tự kiểm tra và kiểm tra; phương thức tự kiểm tra, kiểm tra và xử lý văn bản theo thẩm quyền và triển khai tổ chức thực hiện đến các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường.

Thông qua công tác tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản QPPL, phát hiện những văn bản có nội dung trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, đính chính, sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất của hệ thống pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

                                                                       Hồng Nhung

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào