Thành phố Vĩnh Yên: Triển khai tổng điều tra kinh tế năm 2021

17/03/2021

 

Ngày 27/2/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 307/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Đối tượng điều tra của cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 bao gồm các loại cơ sở: doanh nghiệp, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; cơ sở sự nghiệp, hiệp hội; tổ chức phi chính phủ của nước ngoài tại Việt Nam và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Các nhóm thông tin cần điều tra được thu thập theo 22 loại phiếu điều tra, trong đó khối doanh nghiệp áp dụng 17 loại phiếu, khối cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể áp dụng 2 loại phiếu, khối đơn vị sự nghiệp, hiệp hội áp dụng 2 loại phiếu và khối tôn giáo áp dụng 1 loại phiếu. 

Theo kế hoạch, cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 sẽ được tiến hành làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày 1/3/2021 đến hết ngày 20/5/2021 thực hiện điều tra đối với doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, trong đó thời gian điều tra đối với doanh nghiệp từ ngày 1/3/2021 đến hết ngày 20/5/2021 và thời gian điều tra đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội từ ngày 1/3/2021 đến hết ngày 30/4/2021; giai đoạn 2 từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021 thực hiện điều tra đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo.

 

Triển khai tổng điều tra kinh tế năm 2021 (ST)

 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh. Ngày 2/3/2021, Ban chỉ đạo Tổng điều tra thành phố Vĩnh Yên đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-BCĐ về việc triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn thành phố. Với quan điểm đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau. Do đó, Ban chỉ đạo Tổng điều tra thành phố yêu cầu các đơn vị, các địa phương, các đối tượng thuộc diện tổng điều tra cần bám sát các nội dung trong Kế hoạch tổng điều tra, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện của các đơn vị, báo cáo Ban chỉ đạo thành phố để chỉ đạo. Để đảm bảo thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra theo đúng quy định của Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương, của tỉnh và sự chỉ đạo của UBND thành phố, thành phố đề nghị Chi cục Thống kê thành phố thực hiện tốt vai trò, chức năng trong việc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… thực hiện hoàn thành việc ghi phiếu thu thập thông tin.

Thu Hà

 

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào