Kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên năm 2022

13/01/2022

UBND thành phố Vĩnh Yên vừa ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên năm 2022.

 

 (Ảnh ST)

 

Theo đó, năm 2022, thành phố Vĩnh Yên tập trung thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, thực hện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC tại bộ phận một cửa từ cấp thành phố đến cấp xã, phường; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tiếp tục triển khai có hiệu quả phần mềm giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tiếp tục vận dụng hiệu quả, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và kiện toàn hệ thống đầu mối kiểm soát TTHC trên địa bàn thành phố theo quy định; nâng cao chất lượng công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC; công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC áp dụng trên địa bàn thành phố; kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết TTHC, tăng cường kiểm tra về công tác kiểm soát TTHC; thực hiện nghiêm túc quy chế tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị theo quy định.

Kế hoạch được xây dựng và triển khai nhằm thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC được Chính phủ và UBND tỉnh đề ra; tập trung nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cấp chính quyền, từ thành phố tới cơ sở hướng trọng tâm của công tác năm 2022 là phục vụ cá nhân, tổ chức góp phần tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp và xã hội trên địa bàn thành phố.

                                                                                      Hồng Nhung

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào