UBND thành phố Vĩnh Yên triển khai chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên năm 2022

14/01/2022

Nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách Bảo trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (Nghị định 20); nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, đảng, chính quyền trong việc cập nhật thông tin và tư vấn giải quyết chế độ chính sách cho nhóm đối tượng hưởng trợ cấp xã hội được quy định trong Nghị định 20; tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể nhân dân biết đến chính sách trợ giúp xã hội quy định theo Nghị định 20. UBND thành phố Vĩnh Yên đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

Theo đó, UBND thành phố sẽ triển khai tới các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, tuyên truyền các Nghị định, Thông tư, Nghị quyết về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội đến cán bộ, người dân và các đối tượng bảo trợ xã hội nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp và tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp xã hội; tổ chức rà soát, thực hiện điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp, trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp theo quy định; Hướng dẫn đối tượng lập hồ sơ, xét duyệt, thẩm định giải quyết chế độ cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định; cập nhật, điều chỉnh, bổ sung dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp vào phần mềm quản lý (theo hướng dẫn của Sở Lao động – TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc); kiểm tra, đánh giá, tổng hợp, báo cáo định kỳ kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội theo quy định.

   Căn cứ các nội dung triển khai tại kế hoạch, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên..

                                                                            Hồng Nhung

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào