Thành phố Vĩnh Yên triển khai công tác quản lý, điều trị và chăm sóc người nhiễm COVID-19 không có biểu hiện triệu chứng, thể nhẹ trên địa bàn

19/01/2022

Để chủ động, sẵn sàng triển khai công tác quản lý, điều trị và chăm sóc người nhiễm COVID-19 không có biểu hiện triệu chứng, thể nhẹ trên địa bàn thành phố bắt đầu từ ngày 20/01/2022. Ngày 17/01/2022, UBND thành phố Vĩnh Yên đã ban hành văn bản chỉ đạo số 145/UBND-VP, triển khai thực hiện văn bản số 179/SYT- NVYD của Sở Y tế  ngày 15/01/2021, về việc tổ chức thự hiện quản lý, điều trị và chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

UBND thành phố giao Trung tâm Y tế, chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn UBND các xã, phường tổ chức, triển khai công tác quản lý, điều trị và chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương theo quy định của Bộ Y tế và UBND tỉnh. Chủ động trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát chuyên môn y tế cho Trạm Y tế lưu động và Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương. Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục rà soát, củng cố bổ sung các điều kiện về cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị y tế của Trạm Y tế lưu động và Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 cộng đồng để sẵn sàng phục vụ điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương. Thực hiện nghiêm các quy định  tại Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 04/12/2021 của UBND tỉnh và hướng dẫn số 179/SYT-NVYD ngày ngày 15/1/2022, phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố; phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh trong quá trình cách ly và chất thải phát sinh từ hoạt động triển khai việc quản lý, điều trị và chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương trên địa bàn theo đúng quy định; hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện công tác thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh trong quá trình cách ly và chất thải phát sinh từ hoạt động triển khai việc quản lý, điều trị và chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương.


Nguyệt Ánh

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào