Tên thủ tục
Thủ tục: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: các ngày làm việc trong tuần  (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp xã tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức cấp xã chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và chuyển kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Bước 5: Công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp cấp huyện kiểm tra hồ sơ, chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả về bộ phận một cửa thuộc UBND cấp xã để trả cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn.

Bước 6: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy tờ liên quan về quyền sử dụng đất
  • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân (có chứng thực)
  • Biên bản kiểm tra hiện trạng thửa đất chuyển nhượng kèm theo  trích lục bản đồ.
  • Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính

b) Số lượng hồ sơ:  02 bộ

Thời hạn giải quyết

08 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính)

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân                                                              

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và  Môi trường

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Thông tư liên bộ số 04/2006/TTLB /BTP-BTNMT ngày 18/4/2005 về hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất)

- Tờ khai lệ phí trước bạ

(Thông tư liên bộ số 30/2005/TTLB/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên & MT về hướng dẫn luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa  vụ tài chính; Thông tư số 60/2007/TT-BTC  ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Phí, lệ phí

- Lệ phí đăng ký biến động về đất đai: 15.000 đồng/giấy chứng nhận.

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 25.000 đồng/giấy chứng nhận.

- Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhạn QSD đất đối với hộ gia đình ở nông thôn.

(Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND ngày 24/3/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc v/v miễn, sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí ban hành kèm theo nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc).

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Giấy chứng nhận

- Quyết định hành chính

- Chỉnh lý trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm