Tên thủ tục
Thủ tục: Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất
  • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu của Bộ TNMT quy định.
  • Tờ khai tiền sử dụng đất
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy tờ liên quan về quyền sử dụng đất
  • Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính .

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính).

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân                                                              

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

- Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất

 (Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ TNMT về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính).

Phí, lệ phí

- Lệ phí đăng ký biến động về đất đai: 15.000 đồng/giấy chứng nhận

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 25.000 đồng/giấy chứng nhận

- Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhạn QSD đất đối với hộ gia đình ở nông thôn.

(Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND ngày 24/3/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc v/v miễn, sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Quyết định hành chính

- Giấy chứng nhận

- Chỉnh lý biến động trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm