Tên thủ tục
Thủ tục: Thu hồi đất đối với tổ chức, cá nhân (theo khoản 1 Điều 132 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ);
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ quan Thanh tra gửi kết luận đến Phòng Tài nguyên và Môi trường (hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) cấp huyện.

Bước 2: Phòng Tài nguyên và Môi trường (hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) cấp huyện có trách nhiệm thẩm tra, xác minh thực địa khi cần thiết và trình UBND cùng cấp ra quyết định thu hồi đất.

Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường (hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) cấp huyện gửi kết quả cho cá nhân, UBND cấp xã và các cơ quan liên quan.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường (hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Kết luận của thanh tra huyện;

- Tờ trình đề nghị thu hồi đất (của Phòng Tài nguyên và Môi trường).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân                                                              

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên Môi trường (hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất)

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Không

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Quyết định hành chính             

 

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm