Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan Thanh tra gửi kết luận đến Phòng Tài nguyên và Môi trường (hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) cấp huyện.

Bước 2: Phòng Tài nguyên và Môi trường (hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) cấp huyện có trách nhiệm thẩm tra, xác minh thực địa khi cần thiết và trình UBND cùng cấp ra quyết định thu hồi đất.

Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường (hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) cấp huyện gửi kết quả cho cá nhân, UBND cấp xã và các cơ quan liên quan.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường (hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Kết luận của thanh tra huyện;

- Tờ trình đề nghị thu hồi đất (của Phòng Tài nguyên và Môi trường).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên Môi trường (hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất)

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Cơ quan thực hiện

Cá nhân                                                              

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Quyết định hành chính             

 

Yêu cầu thực hiện
Kết quả thực hiện

Không