Tên thủ tục
Thủ tục: Cấp Giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND huyện, thành, thị xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy báo tin mộ liệt sĩ hoặc giấy xác nhận mộ liệt sĩ;

- Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Trong ngày làm việc

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân                                                               

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Lao động - TBXH

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - TBXH

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ có xác nhận của UBND xã, thị trấn (tự viết)

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm