Tên thủ tục
Thủ tục: Cấp Giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ đô thị
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  - Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị (Theo mẫu);

  - Bản sao một trong những giấy tờ về quyền SDĐ theo quy định của pháp luật về đất đai có công chứng;

  - Hồ sơ thiết kế công trình và các tài liệu khác có liên quan (khảo sát địa hình, khảo sát địa chất......)

Bao gồm: Sơ đồ vị trí công trình, tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 - 1/200, mặt bằng các tầng , mặt cắt chủ yếu, các mặt đứng; mặt bằng móng của công trình tỷ lệ 1/100 - 1/200, chi tiết móng tỷ lệ 1/50; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước tỷ lệ 1/200 - 1/100; ảnh chụp hiện trạng (đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có giấy phép xây dựng);

 b) Số lượng hồ sơ:  02 bộ

Thời hạn giải quyết

 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cá nhân

- Tổ chức                                                               

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng (Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị ). (Phụ lục số 4, Mẫu 1 - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình)

Phí, lệ phí

- 50.000 đồng/1 giấy phép đối với nhà ở riêng lẻ ở đô thị.

(Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc v/v ban hành mức thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc)

Tên mẫu đơn, tờ khai

Giấy phép

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003.

- Nghị định số 49/2008/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 31/2006/QĐ-BXD ngày 14/9/2006 ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong việc cấp phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cấp phép các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng.

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Quyết định số: 56/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v ban hành “Quy định quản lý quy hoạch xây dựng và cấp phép trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc’’.

- Quyết định số: 40/2007/QĐ-UBND ngày 09/7/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v Sửa đổi bổ sung một số điều của quy định quản lý quy hoạch XD và cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định  số 56/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

- Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 4/7/2007 của HĐND tỉnh  khoá XIV, kỳ họp thứ 10 v/v ban hành mức thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

- Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành mức thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007.

Hồ sơ đính kèm