Tên thủ tục
Thủ tục: Cấp Giấy phép xây dựng công trình khác
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp phép xây dựng theo mẫu

- Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai có chứng thực

- Trích lục bản đồ ô đất được giao của địa chính xã, thị trấn

- Bản cam kết làm thủ tục cấp phép

- Bản thiết kế thể hiện được mặt bằng tổng thể vị trí công trình: Mặt bằng móng, mặt bằng các tầng, mặt chủ yếu, điển hình của công trình. Sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp, thoát nước.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân, tổ chức                                                            

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Nghị định số 16/2005/NĐ-CP, ngày 7 tháng 2 năm 2005 của Chính phủ)

Phí, lệ phí

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng: 100.000,đ/giấy phép (Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành mức thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc).

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Giấy phép                                 

 

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 hướng dẫn về phí và lệ  phí thuộc thẩm quyền quyết định Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Quyết định số: 56/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006 của UBND tỉnh  Vĩnh Phúc V/v ban hành “Quy định quản lý quy hoạch xây dựng và cấp phép trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc’’.

- Quyết định số: 40/2007/QĐ-UBND ngày 09/7/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v sửa đổi bổ sung một số điều của quy định quản lý quy hoạch XD và cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

- Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 4/7/2007 của HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 10 v/v ban hành mức thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

- Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành mức thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007.

Hồ sơ đính kèm