Tên thủ tục
Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình đối với cá nhân
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng  (Theo mẫu);

- Bản sao một trong các giấy tờ:

+ Giấy phép xây dựng;

+ Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 

b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ)

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ;

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân                                                              

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình  xây dựng (Phụ lục số 02, Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng)

Phí, lệ phí

- Phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng lần đầu cho cá nhân và tổ chức: 50.000 đồng;

(Nghị định 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ)

Tên mẫu đơn, tờ khai

Giấy chứng nhận

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm