Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của            pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị xác nhận thay đổi giấy chứng nhận;

- Giấy chứng nhận cũ đã được cấp theo quy định.

 b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ)

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ;

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Cơ quan thực hiện

Cá nhân                                                               

Lệ phí

- Phí, lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng: 50.000 đồng (Nghị định 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ)

Tên mẫu đơn, tờ khai

Văn bản xác nhận

Yêu cầu thực hiện
Kết quả thực hiện

- Đơn đề nghị xác nhận thay đổi (Phụ lục 4 Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng)