Tên thủ tục
Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với các trường hợp chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định

Bước 4: .Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (theo mẫu)

- Hợp đồng (văn bản) mua bán, thuê mua, tặng cho, đổi, thừa kế nhà ở;

- GCN quyền sở hữu nhà của bên chuyển nhượng

- Trường hợp chuyển nhượng 1 phần nhà trong giấy chứng nhận đã được cấp thì phải có bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở phải thể hiện vị trí, hình dáng, kích thước phần diện tích chuyển nhượng (Đối với cấp GCN quyền sở hữu nhà)

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quá 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân.

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Đơn đề nghị cấp GCN quyền sở hữu nhà ở (Phụ lục số 1 tại Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 1 số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006).

Phí, lệ phí

- 50.000đồng/1 GCN đối với cấp GCN quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân.

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Giấy chứng nhận                      

 

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm