Tên thủ tục
Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp xã tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức cấp xã chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và chuyển kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Bước 5: Công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp huyện kiểm tra hồ sơ, chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả về bộ phận một cửa thuộc UBND cấp xã để trả cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn.

Bước 6: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)
  • Một trong các giấy tờ liên quan về quyền sử dụng đất
  • Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận sử dụng đất (nếu có).
  • Danh sách công bố các trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xem xét các ý kiến đóng góp đối với các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  • Biên bản kết thúc công khai
  • Bản sao giấy chứng minh nhân dân có chứng thực
  • Trích lục bản đồ và kiểm tra hiện trạng
  • Tờ trình của UBND xã có danh sách kèm theo
  • Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

55 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian công bố công khai danh sách các trường hợp xin cấp giáy chúng nhận QSD đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính - đối với những trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính).

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ TNMT về hướng dẫn việc lập, quản lý hồ sơ địa chính)

Phí, lệ phí

- 25.000 đồng/giấy chứng nhận; miễn lệ phí đối với hộ gia dình, cá nhân ở nông thôn.

(Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND ngày 24/3/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc v/v miễn, sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí).

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Giấy chứng nhận

- Quyết định hành chính

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật đất đai năm 2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

 - Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất và thực hiện các quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ TNMT về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính.

- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ TNMT về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất và thực hiện các quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND ngày 24/3/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc v/v miễn, sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí.

- Quyết định số 49/2007 ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v ban hành quy chế về giao đất  xây dựng nhà ở, hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Hồ sơ đính kèm