Tên thủ tục
Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Cho người nhận quyền sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, thuộc trường hợp quy định tại điểm k và điểm i khoản 1 Điều 99 của Nghị định 181/2004/NĐ-CP).
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: các ngày làm việc trong tuần  (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp xã tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định..

Bước 4: Công chức cấp xã chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và chuyển kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Bước 5: Công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp huyện kiểm tra hồ sơ, chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả về bộ phận một cửa thuộc UBND cấp xã để trả cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn.

Bước 6: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Một trong các loại văn bản gồm: Biên bản về kết quả hoà giải thành về tranh chấp đất đai được UBND cấp có thẩm quyền công nhận; thoả thuận xử lý nợ theo hợp động thế chấp, bảo lãnh; quyết định hành chính giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, trích lục bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án; văn bản công nhận kết qủa đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật; văn bản về việc chia tách quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật đối với hộ gia đình hoặc nhóm người có quyền sử dụng đất chung.

+ Bản sao Hộ khẩu và Giấy chứng minh nhân dân có chứng thực

- Trích lục bản đồ  địa chính (nếu có);

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01  (bộ)

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân                                                               

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Văn Phòng đăng ký quyền sử dụng đất, UBND cấp huyện)

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .

(Thông tư số: 09/2007/TT-BTNMT  ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.)

Phí, lệ phí

- 25.000 đồng/giấy chứng nhận;

- Miễn lệ phí đối với hộ gia dình, cá nhân ở nông thôn.

(Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND ngày 24/3/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc v/v miễn, sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí)

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Giấy chứng nhận

- Quyết định hành chính

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật đất đai năm 2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

 - Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất và thực hiện các quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ TNMT về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính.

- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ TNMT về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất và thực hiện các quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND ngày 24/3/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc v/v miễn, sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí.

- Quyết định số 49/2007 ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v Ban hành quy chế về giao đất  xây dựng nhà ở, hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Hồ sơ đính kèm