Tên thủ tục
Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình các dự án đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt của chủ đầu tư;

- Quyết định chỉ định nhà thầu tư vấn lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật;

- Hợp đồng tư vấn, lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật;

- Chứng chỉ hành nghề của chủ trì thiết kế (bản sao);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn (bản sao);

- Biên bản nghiệm thu bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công;

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật (thuyết minh, dự toán, bản vẽ thiết kế);

- Báo cáo nguồn vốn;

- Phương án khoan khảo sát địa chất;

- Dự toán khảo sát địa chất;

- Quyết định phê duyệt phương án khoan;

- Quyết định, chỉ định nhà thầu khoan khảo sát địa chất;

- Báo cáo kết quả khoan khảo sát địa chất.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

Tổ chức

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kế hoạch - Tài chính

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Không

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Quyết định hành chính

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm