Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân, tổ chức  nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức  hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đăng ký kinh doanh. 

- Điều lệ của hợp tác xã

- Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã (theo mẫu).

- Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập Hợp tác xã.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Cơ quan thực hiện

Tổ chức

Lệ phí

Lệ phí đăng ký kinh doanh: 20.000đ/1 lần cấp

(Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh)

Tên mẫu đơn, tờ khai

Giấy chứng nhận

Yêu cầu thực hiện
Kết quả thực hiện

Đơn Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã  (Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)