Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản gốc)

- Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD Hợp tác xã (theo mẫu)

- Chứng chỉ hành nghề của cá nhân trong HTX, nếu chuyển sang kinh doanh có điều kiện (có chứng thực).

- Giấy chứng minh thư nhân dân (có chứng thực) của người đại diện theo pháp luật HTX

+ Nếu thay đổi ngành nghề, nơi Đăng ký kinh doanh, đổi tên HTX, đổi vốn điều lệ thì có thêm biên bản của Ban quản trị hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về  những thay đổi  đó.

+ Nếu thay đổi Điều lệ HTX thì có thêm quyết định bằng văn bản của Ban quản trị hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên v/v thay đổi Điều lệ HTX và Điều lệ HTX sửa đổi

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Cơ quan thực hiện

Tổ chức

Lệ phí

- Lệ phí cấp thay đổi nội dung ĐKKD: 20.000đ/GCN

(Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 4/7/2007 của HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 10 v/v ban hành mức thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc)

Tên mẫu đơn, tờ khai

Giấy chứng nhận

Yêu cầu thực hiện
Kết quả thực hiện

Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD HTX

(Thông tư 05/2005/TT-BKH “hướng dẫn một số quy định tại NĐ 87/2005/NĐ-CP ngày11/7/2005 về ĐKKD HTX”)