Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ kê khai diện tích bồi thường, kê khai tài sản, cây cối, vật kiến trúc, bao gồm:

- Quyết định thu hồi đất;

- Hồ sơ địa chính khu đất bị thu hồi;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Phiếu kê khai đất đai, tài sản, cây cối vật kiến trúc, mồ mả trên đất bị thu hồi;

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quá 60 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian công khai danh sách và thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định) đối với công tác bồi thường GPMB.       

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch

 c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Cơ quan thực hiện

Cá nhân

Tổ chức

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Quyết định hành chính

Yêu cầu thực hiện
Kết quả thực hiện

Không