Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp cấp đổi.

-Văn bản uỷ quyền xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ

Thời hạn giải quyết

02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trường hợp cần xác minh thì không quá 05 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã

Cơ quan thực hiện

Cá nhân

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Xác nhận đơn

Yêu cầu thực hiện
Kết quả thực hiện

- Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ TNMT)