Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp bằng Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu)

- Các giấy tờ liên quan đến thửa đất (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất)

- Văn bản uỷ quyền (nếu có)

-Trích lục bản đồ và kiểm tra hiện trạng

- CNMD hộ gia đinh, cá nhân đăng ký thế chấp Quyền sử dụng đất.

- Bìa hộ khẩu hộ gia đình, cá nhân đăng ký thế chấp Quyền sử dụng đất

b) Số lượng hồ sơ:   03 (bộ)

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã

Cơ quan thực hiện

Cá nhân

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Đăng ký thế chấp vào hồ sơ địa chính và chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Yêu cầu thực hiện
Kết quả thực hiện