Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người được tặng, cho quyền sử dụng đất

- Văn bản cam kết tặng cho hoặc Hợp đồng tặng cho hoặc quyết định tặng cho quyền sử dụng đất của tổ chức

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có)

- Trích lục sơ đồ thửa đất

- Các giấy tờ khác có liên quan

- Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

- 04 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã

Cơ quan thực hiện

Cá nhân

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Giấy chứng nhận

Yêu cầu thực hiện
Kết quả thực hiện

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người được tặng, cho quyền sử dụng đất (Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT  ngày 02/8/2007)

- Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

(Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTN-BTP-BTNMT, ngày 13/6/2006)