Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tôt chức tôn giáo cơ sở

- Chương trình cụ thể của từng hoạt động tôn giáo diễn ra trong năm (Người tổ chức, chủ trì hoạt động, dự kiến thành phần, số lượng người tham gia, địa điểm diễn ra hoạt động).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ

Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã

Cơ quan thực hiện

Tổ chức

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Văn bản chấp thuận hoặc văn bản không chấp thuận.

Yêu cầu thực hiện
Kết quả thực hiện

Bản đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tôt chức tôn giáo cơ sở

(Văn bản số 494/TGCP ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn)

Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 2004

- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ  về việc hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo.

- Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 04/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ

- Công văn số 177/TGCP-TL ngày 22/3/2006 của Ban Tôn giáo Chính phủ về sinh hoạt tôn giáo của hệ phái tin lành

- Văn bản số 494/TGCP ngày 28/6/2005 của ban tôn giáo chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn.

- Hướng dẫn số 01/HD/BTG ngày 15/4/2009 của Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Phúc về hướng dẫn thực hiện một số quy định quản lý nhà nước về tôn giáo.